Föreningen

Mazurkans samfällighet består av 86 hushåll, 24 st i radhusen och 62 st i parhusen. Gatorna som ingår  är Gånglåtsvägen, Mazurkavägen, Polonäsvägen, Gavottvägen, Kadriljvägen, Oxdansvägen, Spelmansvägen och Valsvägen.

Området stod klart för inflyttning 1977.
När man köper bostad på någon av dessa gator är man automatiskt med i Mazurkans samfällighetsförening. Föreningens medlemmar ansvarar gemensamt för ytorna samfällighetens område.

Det finns ett gemensamt samfällighetsgarage i ena garagelängan vid Gånglåtsvägen. Här kan man ex låna långa stegar om det behövs. Här finns även de gräsklippare som vi använder för de gemensamma gräsmattorna.

Två gånger per år har vi städdag där alla tillsammans jobbar för att göra fint inom vårt område. Städdagen avslutas med korvgrillning i lekparken.

Samfällighetsföreningen sköter gemensamhetsanläggningen Brunna GA:8. Alla fastigheter har andelstal i GA:8 och ska dela på skötsel, drift och underhållskostnader. Anläggningen innefattar fotbollsplan, lekplats, planteringar och parkeringar.

En del av GA:8 tar hand om radhusen på Gånglåtsvägen och där sköter föreningen bl.a följande:

  • Underhåll av garagelängor
  • Underhåll av vattenledningar och avlopp
  • Underhåll av hängrännor/Stuprör
  • Kallvatten

För mer information se Radhusen.

Vad innebär det att bo i en samfällighet, vilka skyldigheter och vilket ansvar har jag. Se presentation under Dokument.

Vid årsstämman, i april varje år, så har du möjlighet att påverka med motioner. Mall för motioner hittar du under Dokument. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast den 31/3 innevarande år.

Du kan också vara med och påverka genom att kontakta styrelsen- skicka ett mail till någon i styrelsen när du vill att styrelsen tar upp något.