Parkering

Till varje parhus hör garage som är fastighetsägarens.

Till varje fastighet i radhuslängor hör en parkeringsplats i garagelänga. Dessa längor är samfällighetens och ingår i gemensamhetsanläggningen. De får endast utnyttjas som garage och inte till förråd eller något annat. De får heller inte hyras ut i andra hand.
Tänk på att det inte hör någon ”parkeringsruta” till radhusfastigheten precis utanför tomten.

Parkeringsregler
Under 2006 togs parkeringsregler fram som upprätthölls av Carpark. Detta blev ett kort engagemang.

Under 2015 ansåg föreningen det nödvändigt att åter införa parkeringsregler. Resultatet av det arbetet blev att göra minimala förändringar till reglerna från 2006 och engagera QPark för arbetet. Dessa regler har hittills varit tillräckliga, men kan komma att ändras vid behov.
Från och med slutet av 2020 heter parkeringsbolaget Aimo Park.
Tänk på att de parkeringstillstånd som varje fastighet har inte får lånas ut varaktigt till boende från andra samfälligheter eller nyttjas långvarigt till annat en egna bilar.
Varje fastighet har 4 tillstånd som i dagsläget gäller till 31/12-2023.
Vid behov av tillfälliga tillstånd, kontakta någon i styrelsen som kan utfärda sådana.
pdf-iconParkeringsbestämmelser 201512

Uppförandekod
Till reglerna hör också en uppförandekod som beslutats om vid årsstämma. Uppförandekoden är till för att underlätta parkering för oss alla och våra gäster.

Följande är motionen som bifölls vid årsstämman 2016.
pdf-iconStyrelsens förslag på parkeringsregler och uppförandekod